Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Tài chính – Kế toán
Mã trường: CTQ
Giới thiệu sơ lược

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Trường Đại học Tài chính – Kế toán

1.Sứ mạng: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế – tài chính – kế toán – kiểm toán và các ngành nghề khác được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ở trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – tài chính – kế toán – kiểm toán phục vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ.
2.Tầm nhìn: Trong quá trình phát triển, xây dựng trường Đại học Tài chính – Kế toán trở thành một trường đại học chuyên ngành theo hướng nghề nghiệp ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đại học khu vực miền Trung – Tây nguyên; trung tâm đào tạo chất lượng cao nguồn nhân lực quản lý kinh tế, tài chính của khu vực và cả nước.

===========================================================================================

Địa chỉ: TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3845578.
Email: info@tckt.edu.vn
Website: http://www.tckt.edu.vn