Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Posted By SVS Admin On Tuesday, October 16th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Mã trường: TDH
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nôi

Logo Trường Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nôi

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội được nâng cấp thành trường đại học từ năm 2003, trụ sở của trường được đặt tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trường hoạt động theo cơ chế đại học công lập.
Với 11 bộ môn như: Điền kinh, Bóng đá, Nghiệp vụ sư phạm, Lý luận Mác – Lênin,… Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho những giáo viên thể dục thể thao trình độ đại học và các trình độ thấp hơn, đồng thời tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục thể chất.
Năm 1946, một năm sau Cách mạng Tháng 8 thành công, trong lúc nhân dân ta đang ra sức xây dựng nước Việt Nam mới và quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, Bác Hồ đã cho thành lập ngành TDTT chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển nền thể thao Việt Nam.

===========================================================================================

Địa chỉ: Phụng Châu- Chương Mỹ-Hà Nội
Điện thoại: (04) 33866 058 Fax: (04) 33866 598
Website: http://www.dhsptdtthanoi.edu.vn