Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 16/12/2019

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Mã trường: MTU
Giới thiệu sơ lược

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1528/TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Trường ĐHXD Miền Tây là trường đại học công lập nằm trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây được thành lập sẽ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Nhằm cung cấp cho các tỉnh trong khu vực và cả nước nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có chất lượng ở trình độ đại học để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hướng đến xây dựng, phát triển nhà trường một cách toàn diện để đến năm 2050 trở thành trường đại học đa ngành ngang tầm khu vực Đông Nam Á.
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các ngành kinh tế khác có trình độ bậc đại học phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long cả nước; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định của Luật Giáo dục Việt Nam. Giáo dục người học một cách toàn diện, đáp ứng được chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng và các lĩnh vực kinh tế khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, theo mục tiêu của Luật Giáo dục. Triết lý giáo dục của nhà trường là hướng đến người học và đáp ứng nhu cầu xã hội.

===========================================================================================

Địa chỉ: 20B Phó Cơ Điều Phường 3 Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Tel: 070.3.822164 – 3825903        Fax: 070.3.827457
Email : mtu@mtu.edu.vn
Website : www.mtu.edu.vn