Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Bảy - 17/08/2019

Trường Đại học Trưng Vương

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường Đại học Trưng Vương
Mã trường: DVP
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Đại học Trưng Vương

logo Trường Đại học Trưng Vương

Trường là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển Trường bền vững, vì mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận.
Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành và các nhà kỹ thuật – công nghệ, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp – những “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận phát triển kinh tế – xã hội theo hướng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trường lấy đào tạo nghề nghiệp – thực hành làm định hướng chủ yếu, không chỉ quan tâm trau dồi kiến thức, mà còn phải đi đôi với rèn luyện kỹ năng thực hành, phát triển tư duy tìm tòi sáng tạo, kết hợp lý luận với thực tiễn, không chỉ quan tâm phát triển tài năng, mà còn phải đi đôi với bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, đào tạo sinh viên thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên.
Đội ngũ giảng dạy của Trường gồm giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng. Giảng viên cơ hữu là những Giáo sư, Tiến sĩ và Thạc sĩ.

==========================================================================================

Xã Kim long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (km 5 trên đường Vĩnh Yên đi Tam Đảo).
ĐT: 0211.3537917
Website: http://dhtv.edu.vn
Email: contact@dhtv.edu.vn