Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Sáu - 10/07/2020

Khoa Luật

Posted By SVS Admin On Monday, October 15th, 2012 With 0 Comments

Khoa Luật – Đại học Huế
Mã trường: DHA
Giới thiệu sơ lược

 

Khoa Luật – Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển trải qua các thời kỳ (1957) Luật Khoa, Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Huế, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 426/CP thành lập Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế). Ngày 19/11/1990, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Huế quyết định số 304/TCCB thành lập Tổ pháp lý, sau đó đổi tên thành Bộ môn Pháp lý.
Cơ cấu tổ chức gồm có Tổ trưởng, Phó tổ trưởng (Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
kiêm nhiệm) và bốn cán bộ giảng dạy tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội. Nhiệm vụ ban đầu chủ yếu là giảng dạy các học phần pháp luật đại cương cho các khoa, bộ môn trực thuộc của trường Đại học Tổng hợp và xây dựng một số tư liệu pháp luật.
Ngày 26/01/2000 Giám đốc Đại học Huế ra Quyết định số 020/QĐ-ĐHH-TCNS thành lập Khoa Luật thuộc trường Đại học Khoa học, trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Pháp lý, cơ cấu khoa Luật có ba bộ môn: Luật Hành chính – Nhà nước, Luật Tư pháp – Dân sự và Luật Kinh tế – Quốc tế. Trong quá trình xây dựng, Khoa Luật đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

=========================================
Địa chỉ: Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, Thành phố Huế.
Tel:  054.821135 –   Fax: 054.3935299
Website  : http://law.hueuni.edu.vn