Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Thống kê

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Thống kê
Mã trường: CTE
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng Thống kê

logo Trường Cao đẳng Thống kê

Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể, đủ trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe, khả năng làm việc tập thể, đủ trình độ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Có kỹ năng vận dụng các nghiệp vụ thống kê, nghiệp vụ tài chính, ngân hàng , các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành tài chính ngân hàng vào hoạt động thực tiễn.
Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập, bảo vệ và thẩm định dự án.
Có khả năng tham gia các hoạt động tư vấn các vấn đề kinh tế nói chung và nghiệp vụ tài chính – ngân hàng nói riêng cho các cơ quan Nhà nước các cấp và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Có đủ năng lực, trình độ giải quyết các vấn đề trong thực tế tại đơn vị công tác, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

===========================================================================================

Địa chỉ: Đường Lê Phụng Hiểu – Phường Vệ An – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)3824.611
Website: http://www.cos.edu.vn