Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 20/08/2019

Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Lạng Sơn
Mã trường: C10
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

logo Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

Năm 1992, Trường trung học sư phạm Lạng Sơn được hình thành trên cơ sở hợp nhất của 4 trường: Trường sư phạm 12+2 (thành lâp năm 1961), Trường sư phạm 12+3 (thành lập năm 1961), Trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (thành lâp năm 1972) và Trường sư phạm mẫu giáo (thành lâp năm 1973).
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn cứ Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ. Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 249/UB-TT ngày 27 tháng 4 năm 1996 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3726/KHTC ngày 16 tháng 5 năm 1997. Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Lạng Sơn thành Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tại Quyết định số 374/TTg ngày 02 tháng 06 năm 1997. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn có nhiệm vụ: Đào tạo và bồi đưỡng cán bộ trình độ cao đẳng. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

===========================================================================================

Địa chỉ: Khối Đèo Giang – Phường Chi Lăng – Tp Lạng Sơn- Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: (025) 3 812 367   Fax: (025) 3 810 581
Email: cdsuphamls@vnn.vn
Website: www.langsonuni.edu.vn