Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Học viện Hành chính cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Hành chính cơ sở 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã trường: NAPA
Giới thiệu sơ lược

Logo Trường học viện hành chính

Logo Trường học viện hành chính

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Học viện về các mặt công tác liên quan đến đào tạo và quản lý đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh của Học viện;
– Phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện, của Phó Giám đốc Học viện thường trực tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh theo ủy quyền của Giám đốc Học viện về tổ chức bộ máy, nhân sự và hoạt động; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của các khoa, ban quản lý đào tạo của Học viện;
– Tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Giám đốc Học viện về công tác đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh;
– Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo trong phạm vi được phân công; phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo đối với các lớp chưa được phân cấp cho cơ sở TP. Hồ Chí Minh theo sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện
– Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý đào tạo. Báo cáo kịp thời, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý đào tạo;
– Thống kế, lập biểu, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách trong đào tạo và quản lý đào tạo theo quy định;
– Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, báo cáo, kiến nghị các vấn đề về hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo và kiện toàn công tác quản lý đào tạo trình Giám đốc Học viện xem xét

==========================================================================================

Địa chỉ: Số 10 đường 3 tháng 2 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38653383
Website: http://www.napa.vn