Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Chủ Nhật - 16/06/2019

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Posted By SVS Admin On Wednesday, October 17th, 2012 With 0 Comments

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Mã trường: NPA
Giới thiệu sư lược

Logo Trường học viện chính trị hành chính quốc gia

Logo Trường học viện chính trị hành chính quốc gia

Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội. Học viện có nhiều hệ lớp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau và được quyền cấp các loại bằng tốt nghiệp: cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị, cử nhân chuyên ngành Báo chí, xuất bản, xã hội học, tổ chức, kiểm tra… và thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành lý luận chính trị, xã hội và nhân văn. Học viện là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu về khoa học chính trị, có khả năng tổ chức nghiên cứu các chương trình khoa học cấp Nhà nước, đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở; các đề tài và các dự án khoa học quan trọng. Hiện tại, hàng năm Học viện triển khai nghiên cứu khoảng 80 – 100 đề tài khoa học các loại; tham gia tổng kết thực tiễn góp phần bổ sung, phát triển lý luận.

==========================================================================================

Địa chỉ: 135 Nguyen Phong Sắc-Nghĩa Tân-Cầu giấy-Hà Nội
Điện thoại:(84-4) 38361068- fax: (84-4) 38361194
Website: http://www.npa.org.vn/
Email: vphv@npaorg.vn