Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Hai - 21/09/2020
Thứ Năm, 13/06/2013, 02:32 | An Smile

Chỉ có thể là học sinh…

Cái tay ở đâu

Cái tay ở đâu

Dày quá, sao mà đút

Dày quá, sao mà đút

Các bạn ấy đang làm gì?

Các bạn ấy đang làm gì?

Độc

Độc

Hiểm

Hiểm

Nhỏ quá, không nhìn thấy gì cả

Nhỏ quá, không nhìn thấy gì cả

Thế này thì rửa tới khi nào mới hết

Thế này thì rửa tới khi nào mới hết

Bạn cũng đã từng phải không

Bạn cũng đã từng phải không

Cái này chắc phải dùng kinh lúp quá

Cái này chắc phải dùng kinh lúp quá

Ý kiến của bạn