Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Năm - 01/10/2020
Thứ Tư, 18/06/2014, 04:46 | TracyNguyen

Việt Nam thiếu gần 400.000 lao động CNTT vào năm 2020.

Việt Nam thiếu gần 400.000 lao động CNTT vào năm 2020.

Việt Nam thiếu gần 400.000 lao động CNTT vào năm 2020.

Ý kiến của bạn