Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Tư - 18/10/2017

Trường CĐ Y tế Hà Nội

Posted By SVS Admin On Thursday, October 18th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Y tế Hà Nội
Mã trường: CYZ
Giới thiệu sơ lược

logo Trường CĐ Y tế Hà Nội

logo Trường CĐ Y tế Hà Nội

Trường được quyền tự chủ trong phạm vi trách nhiệm được giao theo phân cấp của UBND thành phố Hà Nội và tự chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước Pháp luật về các hoạt động của mình.
Hiệu trưởng có quyền quyết định và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước Pháp luật về quản lý, tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường:
1.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường trước mắt và lâu dài, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
1.2. Hằng năm xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và dự toán ngân sách cho các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Hoạt động đào tạo:
2.1. Trường được đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng, trung học y – dược, đào tạo nghề Dược tá, liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng y – dược, để đào tạo cán bộ y – dược có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo một số đối tượng khác khi được giao nhiệm vụ.
2.2. Tổ chức tuyển sinh và quản lý sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

===========================================================================================

Địa chỉ: Số 35 P. Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội -Số 103 P. Phúc Xá – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội
Điện thoại: (84) 04. 373 26303; 04. 384 52814 -221,241-Fax: (84) 04. 3732 2556
Email: lienhe@yhn.edu.vn; tuyensinh@yhn.edu.vn
Website: www.yhn.edu.vn; www.ctd.yhn.edu.vn; www.hssv.yhn.edu.vn