Sinh Viên Việt Nam - Nơi Tôn Vinh Giá Trị Thực học & Thực hành

Gửi bài viết và đăng tin
Thứ Ba - 17/10/2017

Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh

Posted By SVS Admin On Friday, October 19th, 2012 With 0 Comments

Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh
Mã trường: C46
Giới thiệu sơ lược

logo Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh

logo Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh

Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh (CĐSP Tây Ninh) được thành lập năm 1976,có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở và nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ công tác tào tạo. Đến năm 2010, trường đã có 33 năm phấn đấu trưởng thành. Trong thời gian đó, Trường đã từng bước khẳng định được sứ mạng của mình trong việc đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp cho tỉnh, góp phần bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà. Hiện tại đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng – đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Nghiên cứu khoa học: Hàng năm có khoảng 95% giáo viên tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học. Nội dung nghiên cứu tập trung vào đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Trong hơn 30 năm qua số lượng đề tài đạt được : Đề tài cấp Bộ : 07, đề tài cấp trường 344.

===========================================================================================

Địa chỉ: Ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (066) 3 624 360
Website: www.cdsptayninh.edu.vn
Email: cdsp.tayninh@moet.edu.vn